Logo
Pristupujete k IKT aktívu Slovenskej pošty, a. s.:
Prístup je určený len pre oprávnené osoby. Všetky Vaše aktivity môžu byť zachytené, monitorované, zaznamenávané, kopírované, auditované a kontrolované oprávnenými zamestnancami SP, a. s. , Neoprávnené použitie tohto IKT aktíva môže mať za následok pracovnoprávny a/alebo trestnoprávny postih.

Prihlásiť sa